Home Education & Schools Nupe Dictionary By Ndagi Abdullahi

Nupe Dictionary By Ndagi Abdullahi

English-Nupe Dictionary

Nupe Dictionary With English Language

The famous Nupe writer and Nupe language promoter Ndagi Abdullahi gives out the full section (A) of Nupe words in Dictionary due to the high numbers of the people that demand it.

If you are Nupe, Kakanda, Kupa, Dibo, Bassa Nge, Abawa or none-Nupe tribe and you want to learn how to speak Nupe language, then this Dictionary will be very useful for you to start with.
Below are the section (A) of English language and Nupe language dictionary for Nupe people and none-Nupe peoole.


A

 • Aadvark, n., Kútsuṇkîṇ.
 • Aadwolf, n., Shìgóntakîṇ.
 • Aargh! Interj., Aah!
 • Aaron, n., Hárúnạ.
 • Aaron’s rod, n., Kwǎkwǎgúṇ Hárúnạ.
 • Aba (garment), n., Ábá.
 • Abaca, n., Àbaká.
 • Aback, adv., Zùṇmạloci.
 • Abacus, n., Tápàtàgi; Tákùṇ pàtàgi.
 • Abaddon, n., Kpankonạ; Kpankoro enạ.
 • Abaft, adv., Kézùṇmạ.
 • Abalone, n., Àbùlonìgi.
 • Abampere, n., Abanpéré.
 • Abandon, v., Lugwa.
 • Abandonment, n., Egwalu.
 • Abandonment option, n., Egwalu tsàjiṇ.
 • Abandonment value, n., Kuṇkuṇdạn gwalu.
 • Abase, v., Gbàmi.
 • Abasement, n., Emigbà.
 • Abash, adj., v., Wạṇzùṇyě.
 • Abashment, n., Zùṇyěwạṇ.
 • Abate, v., Zúṇ.
 • Abatement, n., Zúṇzúṇ.
 • Abatis, n., Zúṇkîṇkó.
 • Abaxial, n., Zhisankarago.
 • Abaya, n., Abáyà.
 • Abba, n., Ndǎtsóci; Ndǎ Tsóchi.
 • Abbacy, n., Ndǎtsócibà.
 • Abbasid, n., Abasìci.
 • Abbatial, n., Ndǎtsócibàci.
 • Abbatoir, n., Nạzúṇbà; Enạzúṇbà.
 • Abbe, n., Ndǎntsóci.
 • Abbess, n., Nnǎntsóci.
 • Abbeville, n., Abivili.
 • Abbevillean, n., Abivilici.
 • Abbey, n., Ndǎntsóba.
 • Abbot, n., Bàndǎ; Ebà ndǎ.
 • Abbreviate, v., Pagéré.
 • Abbreviation, n., Gérépa.
 • Abcoulomb, n., Abukúlù.
 • Abdest, n., Yěṇá; Eyěṇá.
 • Abdicate, v., Zhìsátsu; Zhì èsatsu.
 • Abdication, n., Èsátsuzhì.
 • Abdomen, n., Gbàkókó.
 • Abdominal, adj., Gbàkókóci.
 • Abdominal breathing, n., Esuṇsúṇ gbàkókó.
 • Abducens nerve, n., Dìṇkiṇ bònyěgá.
 • Abduct, v., Bònyě.
 • Abductee, n., Eyěbògi.
 • Abduction, n., Eyěbò.
 • Abductor, n., Eyěbòci.
 • Abeam, adv., Zhègwàdwa.
 • Abecederean, n., Ebisídìci.
 • Abed, adv., Ṃàletí.
 • Abel, n., Hábílá.
 • Abele, n., Abélì.
 • Abelia, n., Abélìci.
 • Abelian group, n., Nàmi Abélìci.
 • Abelmosk, n., Nṃàzúda.
 • Abenaki, n., Àbìnákì.
 • Abeokuta, n., Àbìyókutá.
 • Aberdeen, n., Ábudìnì.
 • Aberdeen Angus, n., Ábudìnì Ángusí.
 • Abernethy, n., Àbunétì.
 • Aberrant, n., Záyěkuṇ.
 • Aberration, n., Yězákuṇ.
 • Abet, v., Pagwa.
 • Abetting, n., Egwapa.
 • Abeyance, n., Kaka; Ka èká.
 • Abfarad, n., Abufárù.
 • Abhenry, n., Abuhéri.
 • Abhor, v., Ṇàvǒ.
 • Abhorrence, n., Niṇàvǒ.
 • Abhorrent, n., Niṇàvǒci.
 • Abide, v., Fédạn.
 • Abiding, n., Fifédạn.
 • Abidjan, n., Abíjạṇ.
 • Abietic acid, n., Tsàrìgi tíkàṇcigá.
 • Abigail, n., Abigélì.
 • Abiku (spirit child), n., Dzǎṃàgi.
 • Abilene principle, n., Tídzò Ábulìnì.
 • Ability, n., Jiṇjiṇwǒ.
 • Ability grouping, n., Nàmi jiṇjiṇwǒ.
 • Ability to pay, n., Jiṇjiṇwǒ ṇyá yiyáwǒ.
 • Ab initio, adv., Càncàbà.
 • Abiogenesis, n., Nàkákânmạ.
 • Abiotic, n., Nànạkuṇ.
 • Abir, n., Abéri.
 • Abitur, n., Wadzùṇcizhì.
 • Abject, adj., Nàkpárá.
 • Abjure, v., Zhìbǒ.
 • Abkhaz, n., Abukázhì.
 • Ablation, n., Lilákiávo.
 • Ablate, vt., Lákiávo.
 • Ablative, n., Lilákiávoci.
 • Ablator, n., Zàlákiábo.
 • Ablaut, n., Wóva; Èwóva.
 • Ablaze, adj., v., Wạṇnạ.
 • Able, adj., Jiṇwǒ.
 • Able-bodied, adj., Nạkàṇ-jiṇjiṇwǒci.
 • Able rate, n., Milò jiṇjiṇwǒ.
 • Able seaman, n., Ndǎdù jiṇjiṇwǒ.
 • Able-bodied seaman, n., Ndǎdù nạkàṇ-jiṇjiṇwǒci.
 • Abled, adj., Jiṇwǒci.
 • Ableism, n., Jiṇjiṇwǒwogi.
 • Abloom, adj., Gòfiṇnilá.
 • Ablution, n., Yèṇá; Eyěṇá.
 • Ablution, perform, v., Ṇáyě.
 • Ably, adv., Jiṇjiṇwǒnyǐ.
 • Abnegate, v., Ṇàmipa; Ṇà emipa.
 • Abnegation, v., Mipaṇà.
 • Abnormal, adj., Ràzhì; Rà zhìzhì.
 • Abnormality, n., Zhìrà; Ezhìrà.
 • Abnormal loss, n., Gbigbíṇyá ràzhì.
 • Abnormal profit, n., Elé ràzhì.
 • Abnormal retinal correspondence, n., Fùkà sayéci ràzhì.
 • Abnormal returns, n., Ezhǐnzhí ràzhì.
 • Abo, n., Abo.
 • Aboard, adj., v., Dạnya; Dạn eya.
 • Abode, n., Kpòmi.
 • Abohm, n., Abomù.
 • Aboiteau, n., Lenjèdù; Lenjè edù.
 • Abolish, v., Kòtí.
 • Abolition, n., Etíkò.
 • Abolitionist, n., Etíkòci.
 • Abomasum, n., Nyèděsákuṇnạ.
 • A-bomb, n., Nạtiṇgi-A.
 • Abominable, adj., Nyạdèdèkóci; Enyạdèdèkóci.
 • Abominable Snowman, n., Ndǎnyạfù Nyạdèdèkó.
 • Abominate, n., Là nyạdèdèkó.
 • Abomination, n., Nyạdèdèkó; Enyạdèdèkó.
 • Aboral, n., Ṇàmi.
 • Aboriginal, n., Zàciàci.
 • Aboriginality, n., Zànciàzàncià.
 • Aboriginal rights, n., Ebózhì zàciàci.
 • Aborigine, n., Zàcià; Ezà ciàbà.
 • Aborning, adv., Mimạka.
 • Abort, v., Zhèwạṇ; Zhèwạṇya.
 • Abortifacient, n., Yěmạtswawạṇzhè.
 • Abortion, n., Wạṇzhè; Ewạṇ zhèya.
 • Abortion doctor, n., Májiṇ wạṇzhè.
 • Abortion pill, n., Páyagi wạṇzhè.
 • Abortion trauma syndrome, n., Cigáṇí tìntáṇ wạṇzhè.
 • Abortionist, n., Wạṇzhèci.
 • Abortive, adj., Wạṇzhègi.
 • Abound, adj., v., Dǒkuṇkó.
 • Abounding, pres. part., Ekuṇdǒkó.
 • About, prep., Tíṇyá; Etí ṇyá.
 • About, adv., Eba.
 • About-face, n., Zhèyé-zùṇmà.
 • About ship, v., Zhèya; Zhè eya.
 • About-turn, n., Zhèyé-zhèzùṇmà.
 • Above (top), prep., Etǐ.
 • Above, n., Gòtí.
 • Aboveboard, adj., Etípàtàkùṇ o.
 • Aboveground, adj., Etíkînbo.
 • Above-mentioned, adj., Tuṇye-etíci.
 • Above-the-fold, adj., Etǐ-kikapa-o.
 • Above-the-line, adj., Etǐ-esùṇ-o.
 • Above-the-title, adj., Etǐ-tíci-o.
 • Ab ovo, adv., Zhìnca; Ezhì cá.
 • Abracadabra, n., Aburakadabura.
 • Abrade, vt., iv., Gbiáya.
 • Abraham, n., Ibìráhímạ.
 • Abrasion, n., Gbigbiáya.
 • Abrasive, adj., Gbiáyagi.
 • Abreaction, n., Nạguṇgùnga.
 • Abreast, adv., Ṃàkpánkpá.
 • Abridge, vt., Ṇàgéré.
 • Abridged, adj., Ṇàgérégi.
 • Abroad, adv., Kázhìtí.
 • Abroad, n., Zhìkátí.
 • Abrogate, v., Wugàṇmi.
 • Abrupt, adj., Dǎgìrǐ.
 • Abruptness, n., Gìrǐdǎ.
 • Abruptly, adv., Dǎgìrǐnyǐ.
 • Abscess, n., Giàmù.
 • Abscisic acid, n., Tsàrìgi sùṇbayagi.
 • Abscissa, n., Sùṇbaya; Esùn baya.
 • Abscission, n., Sùṇbayakuṇ.
 • Abscond, v., Dzùṇnạnga.
 • Absconder, n., Nạngadzùṇci.
 • Abseil, v., Ṃàgbạṇ; Ṃà ègbạṇ.
 • Absence, n., Ciciṇbo.
 • Absence seizure, n.,
 • Absent, adj., v., Ṇàbo.
 • Absent-mindedness, n., Tànkokogi.
 • Absent without leave, n.,
 • Absentee, n.,
 • Absentee ballot, n.,
 • Absentee landlord, n.,
 • Absentee voter, n.,
 • Absenteeism, n.,
 • Absently, adv.,
 • Absinthe, n., Guṇgòrònuwạṇ.
 • Absolute, adj., Kponyí.
 • Absolute advantage, n., Dzoló kponyí.
 • Absolute auction, n, Bátú kponyí.
 • Absolute ceiling, n., Dafin kponyí.
 • Absolutely, adv., Kponkponyí.
 • Absolutely not! interj., Kponyí a!
 • Absolute magnitude, n., Gbángágbà kponyí.
 • Absolute majority, n., Gbógbàci kponyí.
 • Absolute music, n., Toroko kponyí.
 • Absoluteness, n., Kpokponkponyí.
 • Absolute poverty, n., Yàjì kponyí.
 • Absolute priority, n., Kédzògi kponyí.
 • Absolute temperature, n., Kálántsa kponyí.
 • Absolute value, n., Kuṇkuṇdạn kponyí.
 • Absolute zero, n., Vuṇlági kponyí.
 • Absolution, n., Kponyífá.
 • Absolutism, n., Kponyíjiṇ.
 • Absolve, v., Fo.
 • Absolving, n., Fifo.
 • Absonant, n., Zhìwú.
 • Absorb, v., Fíṇmi.
 • Absorb (attention), v., Kulisafi; Kulasafi.
 • Absorbance, n., Mifíṇ.
 • Absorbefacient, adj., Dzimifín.
 • Absorbent, n., Fíṇmiyagi.
 • Absorbent cotton, n., Lulu fíṇmiyagi.
 • Absorptance, n., Fíṇmikpa.
 • Absorption, n., Fíṇmiki.
 • Absorption point, n., Tígi fíṇmiki.
 • Absorption spectrum, n., Kina fíṇmiki.
 • Absquatulate, v., Zhiforofo.
 • Abstain, v., Kégǎṇ.
 • Abstemious, adj., Washizhìci.
 • Abstention, n., Kikégǎṇ.
 • Abstinence, n., Kégǎṇfé.
 • Abstinence theory, n., Dìbì kégǎṇfé.
 • Abstract, v., Lìwa; Lì wa.
 • Abstract, n., Lìwagi.
 • Abstract expressionism, n., Gádágbejin lilìwa.
 • Abstraction, n., Lilìwa.
 • Abstractionism, n., Lilìwajiṇ.
 • Abstract noun, n., Yéci lìwagi.
 • Abstract of title, n., Lìwagi nya tíci.
 • Abstruse, adj., Cesó.
 • Absurd, adj., Kpàmbǎ.
 • Absurdism, n., Kpàmbǎso.
 • Absurdity, n., Kpàmbǎgi.
 • Absurdity, engage in, v., So kpàmbǎ.
 • Abu Dhabi, n., Àbú Zábì.
 • Abuilding, adj., Dạnbàmi o.
 • Abuja, n., Ábújá.
 • Abulia, n., Gbàṇwùciṇbo.
 • Abuna, n., Dǎyî; Ndǎ yî.
 • Abundant, adj., Liàshia.
 • Abundantly, adv., Liàshianyǐ.
 • Abundance, n., Shalià; Eshialià.
 • Abuse, v., Nyiyé.
 • Abuse, n., Eyényi.
 • Abuse (verbal), v., Gítokó.
 • Abuse (verbal), n., Tokógí.
 • Àbú Simbel, n., Abu Símbèlì.
 • Abusive, n., Tokógíci.
 • Abusive tax shelter, n., Dàta èdǔ tokógíci.
 • Abut, vt, vi, Kekîn.
 • Abutment, n., Kînke.
 • Abuttals, n., Kînkezhì.
 • Abuzz, n., Ṃàwúle.
 • Abvolt, n., Vólútìkpó.
 • Abwatt, n., Wótìkpó.
 • Abysmal, adj., Gushekókó.
 • Abyss, n., Gushekó.
 • Abyssal, adj., Tàkòdù; Tàkò edù.
 • Abyssal plain, n., Làgǎṇ tàkòdù.
 • Abyssinia, n., Hábàshà; Àbìsínínyạ.
 • Abyssinian, n., Hábàshàci.
 • Abyssinian cat, n., Dàngi Hábàshàci.
 • Abyssopelagic, adj., Tàkòdùkóci.
 • Acacia, n., Káshía.
 • Academe, n., Ewǔbàgi; Wǔbàgi.
 • Academia, n., Ewǔbà; Wǔbà.
 • Academic, n., Ewǔtaci; Wǔtaci.
 • Academic dress, n., Èdě wǔtaci.
 • Academician, n., Zàwǔtaci.
 • Academism, n., Wǔtacijin.
 • Academic year, n., Eya wǔtaci.
 • Academy, n., Ewǔta; Wǔta.
 • Academy Award, n., Tuṇkiṇ Wǔta.
 • Acadia, n., Àkádiyá.
 • Acadian, n., Àkádiyáci.
 • Acadian French, n., Firenci Àkádiyá.
 • Acadian orogeny, n., Kânmạnpati Àkádiyá.
 • Acalculia, n., Zhìlòkebá.
 • Acanthi, n., Fiṇnikànzhì.
 • Acanthocephalan, n., Gókàṇtí; Egókàṇtí.
 • Acanthomoeba, n., Kànwazhìngi.
 • Acanthomoeba infection, n., Kukuká kànwazhìngi.
 • Acantopterygian, n., Gwakaṇkaṇ.
 • Acanthus, n., Fiṇnikàṇ.
 • A cappella, adv., Bé béré ni.
 • Acapulco, n., Àkápulikò.
 • Acardia, n., Kòvigizhì.
 • Acariasis, n., Mukumitáṇ.
 • Acari, n., Mukumizhì.
 • Acaricide, n., Mukumiwugi.
 • Acarid, n., Mukumigi.
 • Acaroid resin, n., Cìṇbuṇnú Mukugi.
 • Acarology, n., Kpikpémukumi.
 • Acarophobia, n., Dàṇsuṇkómukumi.
 • Acarus, n., Mukumi.
 • Acatalectic, adj., Kagingi.
 • Acaudal, adj., Cintàràciṇboci.
 • Acaulescent, adj., Gbòkòciṇboci.
 • Acca, n., Zàwǔ.
 • Accede, v., Yé.
 • Accelerando, adv., adj., Kpalanci.
 • Accelerant, adj., Kpalagi.
 • Accelerate, v., Lakpa.
 • Accelerated benefits, n., Miṃàgezhi kpala.
 • Accelerated cost recovery system, n., Mikugúṇ dzìdzìzhǐṇ Wófà kpala.
 • Accelerated depreciation, n., Wócíṇ kpala.
 • Accelerated graphics port, n., Yònyǐká kpàtazún kpala.
 • Acceleration, n., Ekpala.
 • Acceleration clause, n., Mizogi kpala.
 • Acceleration coefficient, n., Gídzàgebà kpala.
 • Acceleration request, n., Gwabà kpala.
 • Acceleration stress, n., Bapà kpala.
 • Accelerator, n., Kpalaci.
 • Accelerator card, n., Vòkpalú kpala.
 • Accelerometer, n., Dǎmugikpala.
 • Accent, n., Dìmi; Edì mi.
 • Accent lighting, n., Bàtiṇgi dìmi.
 • Accented, adj., Bamdìmi.
 • Accentual, adj., Nyidìmi.
 • Accentuate, v., Ròdìmi.
 • Accept, v., Gòyé.
 • Acceptable, adj., Yégòci.
 • Acceptable daily intake, n., Gínyi fondodò yégòci.
 • Acceptance, n., Yégò.
 • Acceptance agent, n., Zàtun yégò.
 • Acceptance bonus, n., Wǎngigi yégò.
 • Acceptance sampling, n., Màmakicigi yégò.
 • Acceptation, n., Yiyégò.
 • Accepter, n., Yégòci.
 • Accepting, n., Gugòyé.
 • Accepting house, n., Emì Gugòyé.
 • Acceptor, n., Zayégòci.
 • Access, v., Gàkpa; Gà ekpa.
 • Access, n., Ekpagà.
 • Access broker, n., Shìkwatia kpagà.
 • Access charge, n., Wókàrà kpagà.
 • Access code, n., Fínmi kpagà.
 • Access control, n., Shikàngi kpagà.
 • Accessory, n., Nyạgwabe; Enyạ egwa be.
 • Accessory (criminal abetter), n., Zàgwapa.
 • Accessory after the fact, n., Zàgwapa zunma gànjiṇ o.
 • Accessory apartment, n., Katakányí nyạgwabe.
 • Accessory before the fact, n., Zàgwapa bedzo gànjiṇ o.
 • Accessory mineral, n., Kùjá nyạgwabe.
 • Accessory nerve, n., Dìṇkiṇ nyạgwabe.
 • Accessory pigment, n., Ètạngi nyạgwabe.
 • Accessory shoe, n., Èdà nyạgwabe.
 • Accessible, adj., kpagàyéci.
 • Accession, n., Kpagàyé.
 • Accession country, n., Kinkpò kpagàyé.
 • Access number, n., Dókuṇgi kpagà.
 • Access point, n., Tígi kpagà.
 • Access profile, n., Furusàngi kpagà.
 • Access time, n., Èká kpagà.
 • Access URL, n., URL i kpagà.
 • Acciaccatura, n., Níbíngi; Ení ebíngi.
 • Accidence, n., Titánkîn.
 • Accident, n., Kîntán.
 • Accidental, adj., Kîntánci.
 • Accidental death, n., Tsutsu Kîntán.
 • Accidental death and dismemberment, n., Tsutsu Kîntán be bàgúṇnyi.
 • Accident and emergency, n., Kîntán be dzùṇdzùṇběgà e.
 • Accident insurance, n., Nyạgbànbá kîntán.
 • Accident-prone, Bambó kîntán.
 • Accipiter, n., Lányé.
 • Accipitrine, adj., Lányéci.
 • Acclaim, v., Doyé.
 • Acclaim, n., Yédo.
 • Acclamation, n., Dudoyé.
 • Acclimate, v, Jinkátíkîn.
 • Acclimatize, v., Mạkátíkîn.
 • Acclivity, n., Tíguṇ.
 • Accolade, n., Cíṇwạnkó.
 • Accommodate, v., Gòmìdạn.
 • Accomodating, n., Mìgòdạnci.
 • Accomodation, n., Mìgòdạn; Èmìgòdạn.
 • Accomodation address, n., Bàfé mìgòdạn.
 • Accomodation bill, n., Guṇtèka mìgòdạn.
 • Accomodation ladder, n., Ekpa mìgòdạn.
 • Accomodation paper, n., Bàrifù mìgòdạn.
 • Accomodation platform, n., Siṇsàrà mìgòdạn.
 • Accomodationist, n., Zamìgòdạnci.
 • Accompaniment, n., Kạnạzhe.
 • Accompanist, n., Kạnạzheci.
 • Accompany, v., Yi; Yizàn.
 • Accomplice, n., Èmànginci.
 • Accomplish, v., Jinshé.
 • Accomplished, adj., Jinshéci.
 • Accomplished bill of lading, n., Dòkpo guṇtèka Jinshéci.
 • Accomplishment, n., Jinjinshé.
 • Accord, v., Yéyé.
 • Accord, n., Eyéyé.
 • Accordance, n., Yéyéga.
 • According as, conj., yéyé ke.
 • Accordingly, adv., yéyé acinga.
 • According to…, prep., … yéyé gàn.
 • Accordion, n., Nạmfatò; Nạmfa Ètò.
 • Accordion fold, n., Kikápà nạmfatò.
 • Accordion insert, n., Básogi nạmfatò.
 • Accordion pleats, n., Yífígi nạmfatò.
 • Accost, v., Gbwàwùn.
 • Accouchment, n., Kávimạn; Èká evimạn.
 • Accoucher, n., Zàvimạn.
 • Account (finance), v., Dạndǔ; Dạn èdǔ.
 • Account, n., Dǔdạngi; Èdǔdạngi.
 • Accountable, adj., Tádǔwǒ; Tá èdǔwǒ.
 • Accountancy, n., Tuṇdǔdạn; Etuṇ èdǔdạn.
 • Accountant, n., Èdǔdạnci.
 • Accountant’s letter, n., Báritsaká èdǔdạnci.
 • Account day, n., Efo èdǔdạn.
 • Account debtor, n., Gbàtàgíci èdǔdạn.
 • Account executive, n., Zàmigbatú èdǔdạn.
 • Account for, vt., Gàn dǔdạn.
 • Accounting, n., Èdǔdạn.
 • Accounting cost, n., Wófà èdǔdạn.
 • Accounting cycle, n., Kurumạgi èdǔdạn.
 • Accounting equation, n., Elózhègi èdǔdạn.
 • Accounting exposure, n., Kpalawǔ èdǔdạn.
 • Accounting insolvency, n., Wósạnnà èdǔdạn.
 • Accounting profit, n., Èlè èdǔdạn.
 • Accounting rate of return, n., Milò èzhǐn nyạ èdǔdạn.
 • Accounting ratio, n., Tòntòrí èdǔdạn.
 • Accounting year, n., Eya èdǔdạn.
 • Account of sales, n., Èdǔdạn nya nyạkúnzhi.
 • Accounts payable, n., Èdǔdạnzhi yiyàwǒci.
 • Accounts receivable, n., Èdǔdạnzhi gbwàgòwǒci.
 • Accounts receivable aging, n., Ekùku gbwàgòwǒci èdǔdạnzhi.
 • Accounts receivable factoring, n., Gbàtàshi
 • gbwàgòwǒci èdǔdạnzhi.
 • Accounts receivable financing, n., Gigewó gbwàgòwǒci èdǔdạnzhi.
 • Accounts receivable turnover, n., Zhizhèkpe gbwàgòwǒci èdǔdạnzhi.
 • Accouter, v., Gunwifạn; Gun àwifạn.
 • Accouterment, n., Àwifạn.
 • Accra, n., Akárá.
 • Accredited land consultant, n., Dạndàci kîn Jìbàgíci.
 • Accrete, v., Sábàn.
 • Accreted, adj., Bànsáci.
 • Accreted value, n., Kuṇkuṇdạn bànsáci.
 • Accretion, n., Bànsá; Ebànsá.
 • Accretion disk, n., Fefe bànsá.
 • Accrual, n., Gbwásági.
 • Accrual basis, n., Kînshì gbwásági.
 • Accrual bond, n., Rǐgbà gbwásági.
 • Accrual method, n., Kpatuṇ gbwásági.
 • Accrual of discount, n., Gbwásági nya wódíṇ.
 • Accrue, v., Ságbwá.
 • Accrued expense, n., Wómán gbwásáci.
 • Accrued income, n., Wèzhǐṇ gbwásáci.
 • Accrued interest, n., Shiàshià gbwásáci.
 • Accrued market discount, n., Wódíṇ dzukó gbwásáci.
 • Acculturate, v., Gindidạn.
 • Acculturation, Didạngin.
 • Accumulate, v., Dànyekan.
 • Accumulated dividend, n., Gigáṇri didànyekàṇci.
 • Accumulated earning, n., Wógbe didànyekàṇci.
 • Accumulation, n., Didànyekàṇ.
 • Accumulation period, n., Roro didànyekàṇ.
 • Accumulation unit, n., Nníkạn didànyekàṇ.
 • Accumulative, adj., Didànyekàṇgi.
 • Accumulator, n., Ndadànyekàṇgi; Ndadidànyekàṇgi.
 • Accuracy, n., Èkíari.
 • Accuracy jumping, n., Jijamfùrù èkíari.
 • Accurate, adj., Kíanyí.
 • Accurately, adv., Kíankíanyí.
 • Accursed, adj., Nyạmibóci.
 • Accusation, n., Ebódatú.
 • Accusative, adj., Bódatúgi.
 • Accusatorial, adj., Bódatúgà.
 • Accusatory, n., Bódatúgàri.
 • Accuse, v., Dabótú.
 • Accused, n., Bódatúci.
 • Accuser, n., Zàbódaci.
 • Accusing, n., Bódaci.
 • Accustom, vt., Dáyěnú.
 • Accustomed, adj., Dáyěnúci.
 • Ace, n., Túnnígi; Etú niní.
 • Acebutolol, n., Míkònìsábá.
 • Acellular, n., Kiáwuṇcinboci.
 • Acentric, adj., Ràtàciṇ.
 • Acepahlous, adj., Ràtí.
 • Acequia, n., Jèyé.
 • Acequia madre, n., Jèyé Nnǎkuṇ. Acer, n.,
 • Acerb, adj., Wukù.
 • Acerbate, v., Gíkùwu.
 • Acerbation, n., Kùwugí.
 • Acerbic, adj., Wukùgi.
 • Acerbity, n., Ekùwu.
 • Acervulus, n., Kìtìrì.
 • Acet- , prefix, – yìsábá.
 • Acetabulum, n., Kùṇkodo; Tsúkùṇkodo.
 • Acetal, n., Yìsábáge; Yìsábági ege.
 • Acetaldehyde, n., Geràsábá; Geràmạnu yìsábá.
 • Acetamide, n., Sạnmạriyìsábá.
 • Acetaminophen, n., Geyésạnmạgà yìsábá.
 • Acetanilide, n., Zhìshígiciyìsábári.
 • Acetate, n., Yìsábákùn.
 • Acetazolamide, n., Sạnmạrizhìsuṇyìsábá.
 • Acetic, adj., Yìsábági.
 • Acetic acid, n., Tsárigi yìsábági.
 • Acetic anhydride, n., Ràmạnuwạnri yìsábági.
 • Acetify, v., Sàyìsábági.
 • Aceto- , prefix, – yìsábá.
 • Acetohexamide, n., Sạnmạritágùṇci yìsábá.
 • Acetone, n., Yìsábányạ.
 • Acetone body, n., Kámàṇ yìsábányạ.
 • Acetyl, n., Yìsábári.
 • Acetyl Coezyme A, n., Nímbǒbà A Yìsábári.
 • Acetylate, v., Bayìsábá
 • Acetylcholine, n., Gàrigiyìsábári.
 • Acetylcholinesterase, n., Gàrigiyìsábárikòci.
 • Acetylene, n., Yìsábági.
 • Acetylide, n., Yìsábágici.
 • Acey-deucy, n., Túnnígi bàgǐgi.
 • Ach! Interj., Nhún!
 • ACH, n., É si ecì.
 • Acha, n., Suru.
 • Achaea, n., Akáyíyà.
 • Achaean, n., Akáyíyàci.
 • Achaemenid, n., Akáménici.
 • Achalasia, n., Ràfávùn.
 • Achar, n., Aká.
 • Acharya, n., Akáriyá.
 • Achcha! Interj., Úhǔn!
 • Ache (body), v., Tán.
 • Ache (head), v., Sáṇ.
 • Achene, n., Ràkpégi.
 • Acheron, n., Akironi.
 • Acheulian, n., Ashulici.
 • A cheval, adv., Ebanba.
 • Achieve, v., Tsatí; Tsa etí.
 • Achieved status, n., Kiṇnigíró títsaci.
 • Achievement, n., Títsa; Etítsa.
 • Achievement age, n., Yatí Títsa.
 • Achiever, n., Zàtítsa.
 • Achilles, n., Akilìsì.
 • Achilles heel, n., Bòkùn Akilìsì.
 • Achilles jerk, n., Fùrùkpà Akilìsì.
 • Achilles tendon, n., Borogo Akilìsì.
 • Aching (body), n., Titán.
 • Aching (head), n., Sisán.
 • Achiral, adj., Ràgwaci.
 • Achkan, n., Akâni.
 • Achlorhydria, n., Ràgónumạnu.
 • Achondrite, n., Ràkpórogi.
 • Achondroplasia, n., Ràkizhì.
 • Achoo! Interj. Acu!
 • Achromat, n., Ràyénuci.
 • Achromatic, adj., Ràyénu.
 • Achromatic colour, n., Nutsa ràyénu.
 • Achromatic lens, n., Lówòci ràyénu.
 • Achromatic prism, n., Èdìngi ràyénu.
 • Achromatopsia, n., Ràleyénu.
 • Acicular, n., Kiṇgi.
 • Acid, n., Tsàrìgi.
 • Acidaemia, n., Gìatsàrìgi.
 • Acid anhydride, n., Ràmạnuwạnri Tsàrìgi.
 • Acid chloride, n., Gónugici Tsàrìgi.
 • Acid deposition, n., Cíṇcíṇta tsàrìgi.
 • Acid drop, n., Etò tsàrìgi.
 • Acidemia, n., Gìatsàrìgi.
 • Acid grind, n., Ego tsàrìgi.
 • Acid house, n., Èmì tsàrìgi.
 • Acidic, adj., Tsàrì.
 • Acidify, v., Batsàrì.
 • Acidimetre, n., Dǎmutsàrìgi.
 • Acidity, n., Tsàrìtsàrì.
 • Acid jazz, n., Jazì tsàrìgi.
 • Acidophil, n., adj., Bamtsàrìgi.
 • Acidophilic, adj., Bamtsàrìgici.
 • Acidophilus, n., Bamtsàrìci.
 • Acidophilus milk, n., Nwánwá bamtsàrìci.
 • Acidosis, n., Gbàntsàrì.
 • Acid protease, n., Dzòngikòci tsàrìgi.
 • Acid rain, n., Ele tsàrìgi.
 • Acid reflux, n., Jèzhìnró tsàrìgi.
 • Acid rock, n., Tákùṇkó tsàrìgi.
 • Acid salt, n., Esaṇ tsàrìgi.
 • Acid test, n., Mimàciṇlě tsàrìgi.
 • Acid test ration, n., Tòntòrí Mimàciṇlě tsàrìgi.
 • Acidulate, v., Fiátsàrì.
 • Acidulous, adj., Tsàrìgifiági.
 • Aciduria, n., Vìdìnnìtsàrì.
 • Acierate, v., Leléfà.
 • Acinus, n., Kposun.
 • Ack ack, n., Ákù àkù.
 • Ack-emma, n., Àkù emaṇ.
 • Ackee apple, n., Yìlà.
 • Ackee apple tree, n., Yìlànci.
 • Ackerman steering, n., Tsótsógi Àkùmaṇ.
 • Acknowledge, v., Yèkpikpe.
 • Acknowledgement, n., Kpikpeyè.
 • Aclinic line, n., Esùn ràtsòkpé.
 • ACLU, n., ACLU.
 • Acme, n., Lègè.
 • Acmeism, n., Lègèjiṇ.
 • Acne, n., Gízògi.
 • Acne conglobata, n., Gízògi tíkaṇko.
 • Acne rosacea, n., Gízògi korodzûndzûn.
 • Acne vulgaris, n., Gízògi dacigi.
 • Acoelomate, n., Ràfogbàṇ.
 • Acolyte, n., Kpanyági.
 • Aconcagua, n., Àkonkágùwà.
 • Aconite, n., Naṇcé.
 • Aconitine, n., Naṇcégi.
 • Acorn, n., Yénsùn.
 • Acorn barnacle, n., Kandùsaṇ yénsùn.
 • Acorn squash, n., Èbě yénsùn.
 • Acorn worm, n., Ègo yénsùn.
 • Acouchi, n., Àkúshì.
 • Acoustic, adj., Guṇwo; Eguṇwo; Eguṇ wo.
 • Acoustic nerve, n., Dìṇkiṇ guṇwo.
 • Acoustic neuroma, n., Dìṇkiṇgiwùṇ guṇwo.
 • Acoustic roll, n., Nyàtsaṇ guṇwo.
 • Acoustics, n., Guṇwozhi.
 • Acoustic tile, n., Giamạ guṇwo.
 • Acoustic trauma, n., Tìntán guṇwo.
 • Acoustoelectric, n., Nạdìṇdorógiguṇwo.
 • Acquaint, vt., Nyakà.
 • Acquaintance, n., Zàkáṇ.
 • Acquaitance rape, n., Shiankálá zàkáṇ.
 • Acquainting, n., Ekànya.
 • Acquiesce, v., Fáyé.
 • Acquire, v., Gígò.
 • Acquired advantage, n., Edzoló gígòci.
 • Acquired character, n., Yèrébó gígòci.
 • Acquired endowment, n., Riagí gígòci.
 • Acquired immune deficiency syndrome, n., Cigáṇí díṇdíṇké zhìtuṇró gígòci.
 • Acquired taste, n., Sàṇwo gigígò.
 • Acquirement, n., Gigígò.
 • Acquirer, n., Zagígòci.
 • Acquisition, n., Gògògí.
 • Acquisition account, n., Dǔdạngi gògògí.
 • Acquisition cost, n., Wófà gògògí.
 • Acquisition mailing, n., Fúfùgí gògògí.
 • Acquisitions, n., Gògògízhì.
 • Acquisition stock, n., Kìtì gògògí.
 • Acquisitive, adj., Gògògíci.
 • Acquit, v., Foyé.
 • Acquittal, n., Yéfo.
 • Acquittance, n., Gbàtàfo.
 • Acrania, n., Ràtívo.
 • Acre, n., Kânpá.
 • Acreage, n., Kânpági.
 • Acredit, v., Gíjìbà.
 • Acreditation, n., Jìbàgí.
 • Acredited, adj., Jìbàgíci.
 • Acredited investor, n., Zawúfạn Jìbàgíci.
 • Acre-foot, n., Bìcíkpere kânpá.
 • Acre-inch, n., Eními kânpá.
 • Acrid, adj., Tsàró.
 • Acridine, n., Tsàrógi.
 • Acriflavine, n., Yaràntsàró.
 • Acrimonious, adj., Bibátsàri.
 • Acrimony, n., Bátsàri.
 • Acrivastine, n., Mitsàróga.
 • Acro-, prefix, -kpáká.
 • Acrobat, n., Kìtìtsàci.
 • Acrobatics, n., Kìtìtsà.
 • Acrocentric, adj., Tàcìṇkpáká.
 • Acrocephaly, n., Etíkpáká.
 • Acrodont, n., Nyíkànkpáká.
 • Acrodynia, n., Etáṇkpáká.
 • Acrolect, n., Edǐkpáká.
 • Acrolein, n., Mitsàroó.
 • Acrolith, n., Tákùnkpáká.
 • Acrocyanosis, n., Dòfakákpáká.
 • Across, adv., Dankpan; Dankpan dozhi o.
 • Acrylic, n., adj., Mitsàrógi.
 • Acrylic acid, n., Tsàrìgi mitsàrógi.
 • Acrylic resin, n., Cìṇbuṇnú mitsàrógi.
 • Act, v., Jiṇgàn.
 • Act, n., Egànjiṇ.
 • Actaeon, n., Akitényiṇ.
 • Actin, n., Jiṇgiṇ.
 • Actin-, prefix, – Jiṇgiṇ.
 • Actinal, adj., Nạyèrènạ.
 • Acting (temporary), adj., Gòsuṇgwa.
 • Actinian, n., Shinạyèrè.
 • Actinic, adj., Nạyèrèkàn.
 • Actinide, n., Lesónạyèrè.
 • Actino-, prefix, -nạyèrèmi.
 • Actinolite, n., Tákùnnạyèrè.
 • Actinometre, n., Dǎmuginạyèrè.
 • Actinomorphic, n., Miyénạyèrè.
 • Actinomycete, n., Kurunạyèrè.
 • Actinomycin, n., Kuruginạyèrè.
 • Actinomycosis, n., Kurutánnạyèrè.
 • Actinopterygian, n., Gwankạnnạyèrè.
 • Actinouranium, n., Kófìṇginạyèrè.
 • Action, n., Jiṇjiṇgàn.
 • Action figure, n., Yétsa jiṇjiṇgàn.
 • Action game, n., Kìtǐdzǒ jiṇjiṇgàn.
 • Action group, n., Nàmi jiṇjiṇgàn.
 • Action item, n., Nyạkàn jiṇjiṇgàn.
 • Action man, n., Ndǎ jiṇjiṇgàn.
 • Action movie, n., Kiánkiági jiṇjiṇgàn.
 • Action officer, n., Zàtuṇbà jiṇjiṇgàn.
 • Action-packed, adj., jiṇjiṇgàn èkpopaci.
 • Action painting, n., Karo jiṇjiṇgàn.
 • Action potential, n., Kpówǒgi jiṇjiṇgàn.
 • Action replay, n., Edzǒmàbe jiṇjiṇgàn.
 • Action spectrum, n., Bósàṇ jiṇjiṇgàn.
 • Action stations, n., Kiṇnigíbàzhì jiṇjiṇgàn.
 • Action to quiet title, n., jiṇjiṇgàn nạ a ga koti tici na.
 • Actionable, adj., Jiṇjiṇgànwǒ.
 • Actioner, n., Jiṇjiṇgànci.
 • Activate, v., Nạjiṇgàn.
 • Active, adj., Bá.
 • Activeness, n., Bibá.
 • Activity, n., Bibákàn.
 • Act of contrition, n., Egànjiṇ nyá nînzùṇ.
 • Act of faith, n., Egànjiṇ nyá yiyakpe.
 • Act of God, n., Egànjiṇ nyá Sòkó.
 • Act of Union, n., Egànjiṇ nyá migúṇkàn.
 • Act on, v., Jiṇgàn etí.
 • Actor, n., Zàjiṇgàn.
 • Act out, v., Jiṇgàn bàde.
 • Act up, v., Jiṇgàn èpe.
 • Adage, n., Gàncìṇ.
 • Adam, n., Àdàmǔ.
 • Adam’s apple, n., Èkògi.
 • Adapt, v., Dayénu.
 • Adaptation, n., Yénuda.
 • Add, v., Be.
 • Adder, n., Evàn.
 • Addition, n., Bibe.
 • Address, n., Bàfé; Ebà èdùṇfé.
 • Add up, v., Be kebá.
 • Adenoids, n., Kódàngi.
 • A deux, adv., adj., Gúbángi.
 • Adhere, v., Lába.
 • Adhesive, adj., Tekàn.
 • Adhesiveness, n., Èkànte.
 • Adieu, interj., Sáyí kándoci.
 • Adjacent, adj., Kumì.
 • Adjoin, v., Kú.
 • Adjoining, n., Kukú.
 • Adjourn, v. Tuntí.
 • Adjournment, n., Tuntítantí.
 • Adjust, v., Yétsò; Yé tsòba.
 • Adjustment, n., Tsutsòyé.
 • Admiral, n., Sakógan; Nusakógan.
 • Admit, v., Gómi
 • Admittance, n., Emigó.
 • Admix, v., Vuṇdan.
 • Admixture, n., Vuṇvuṇdan.
 • Admonish, v., Jiṇ gàngbà.
 • Admonition, n., Gàngbà.
 • Adnexa, n., Bàsogi.
 • Adolescence, n., Ètsu.
 • Adolescent, n., Ètsugi.
 • Adopt, v., Te.
 • Adoption, n., Egite.
 • Adorn, v., Shia; Jin shiafurudi.
 • Adornment, n., Shishia; Shiafùrùdi.
 • Adrenal, n., Korikori
 • Adrift, v., Yalò.
 • Adult, n., Gbáṇgbǎṇ.
 • Adulterer, n., Nyàciṇdáci.
 • Adultery, n., Nyàciṇdá.
 • Adultery, commit, v., Dányàciṇ.
 • Advance, v., adj., Tatú.
 • Advancement, n., Ètúta; Túta.
 • Advantage, n., Dzoló; Edzoló.
 • Advantageous, adj., Lodzó.
 • Adventure, n., Zhiacinbe.
 • Adventurous, adj., Zhiacinbegi.
 • Advertise, v., Kpòruwó.
 • Advertisement, n., Ruwókpò.
 • Advice, n., Tukpadìṇ.
 • Advise, v., Dìṇtukpa
 • Adze, n., Kékérégi.
 • Aegis, n., Saban.
 • Aerial, adj., Tsátsárá.
 • Aerolite, n., Sòkógbà.
 • Aeroplane, n., Yafìtí; Eya fìtí.
 • Afar, adv., Kpákó.
 • Affair, n., Ènyàn.
 • Affect, v., Tạn.
 • Affecting (emotional), adj., Béshi.
 • Affluent, adj., Nyadeci; Enyadeci.
 • Affluent (river), n., Dogi; Edogi.
 • Affluence, n., Enyade.
 • Afoot, v., Dàbìcí.
 • Afore, adv., Pányi lě.
 • A fortiori, adv., Be kágbó gan e
 • Afraid, v., Suṇdàṇ.
 • Africa, n., Afirikà.
 • African (person), n., Afirikàci.
 • African American, n., Afirikàcǐ Amerikàci.
 • Aft, n., Yazùṇ; Eyazùṇ.
 • After, prep., Zùṇmà.
 • After-birth, n., Eló.
 • After this, prep., Beci.
 • Afternoon, n., Yidá; Eyidá.
 • Afterward, adv., Zùṇmà wǔṇcìṇ o.
 • Again, adv., Be.
 • Against, prep., Sún.
 • Agama, n., Katànkpiṇni.
 • Agate, n., Bátakó.
 • Agbada, n., Èwò bùrà.
 • Age (years old), n., Eyatí; Yatí.
 • Age (era), n., Kámikó.
 • Age (become elderly), v., Jiṇ nusa.
 • Age (become old), v., Kukù.
 • Aged, adj., Jìgbáṇ.
 • Agency, n., Zàtunta.
 • Agent, n., Zàtun; Ezà tunci.
 • Aggregate, adj., Furanyi.
 • Aggregate, n., Furagi.
 • Agile (physically), adj., Fạnnạkàn.
 • Agile (mentally), adj., Fạnyé.
 • Agility (physical), n., Nạkànfạn.
 • Agility (mental), n., Eyéfạn.
 • Aging, n., Ekùku.
 • Agitate, v., Kpèké.
 • Agitated, adj., Kpèjì.
 • Agitation, n., Kpèkékpèké.
 • Agitato, adj., adv., Kpèkékùnyi.
 • Agitator, n., Kpèkéci.
 • Agitprop, n., Sákpákpèké.
 • Aglaia, n., Àgùláyà.
 • Agleam, adj., Gònạmáṇ.
 • Aglet, n., Kùnkìn; Tákùnkìngi.
 • Agley, adj., Zhìyè.
 • Aglimmer, adj., Gònạkéngǐ.
 • Aglitter, adj., Gònạbáṇ.
 • Agloo, n., Fonyikạ; Èfo nyikạ.
 • Aglow, adj., Gònạko.
 • Aglu, n., Fonyikạ.
 • Agma, n., Túkùnkàn.
 • Agnail, n., Vùdùṇnútáṇ.
 • Agnate, n., Yémạ.
 • Agnathan, n., Ràngbakun.
 • Agnathia, n., Ràngbakungùṇ.
 • Agni, n., Sònàṇ; Àgunì.
 • Agnolotti, n., Èkálì.
 • Agnomen, n., Yenici.
 • Agnosia, n., Ràgbáṇro.
 • Agnostic, n., Ràgbáṇkpeci.
 • Agnosticism, n., Ràgbáṇkpejiṇ.
 • Agnus castus, n., Cigbàṇ tsátsà.
 • Agnus Dei, n., Nạngi Sòkó.
 • Ago, adv., Lělè.
 • Agog, adj., Womáṇro.
 • -agog, suffix, Mishìgi-
 • Agogic, adj., Mishìgùn.
 • Agogics, n., Mishìkàn.
 • A gogo, adv., Kpo bodo.
 • -agogue, suffix, Mishìgi-
 • Agonise, v., Táṇgbáṇ.
 • Agonised, adj., Gbáṇtáṇgạ.
 • Agonising, adj., Táṇgbáṇgạ.
 • Agonist, adj., Gbáṇtáṇci.
 • Agonistic, adj., Gbáṇtáṇkùn.
 • Agony, n., Gbáṇtáṇ.
 • Agony aunt, n., Nnặgi gbáṇtáṇ.
 • Agony column, n., Èkpó gbáṇtáṇ.
 • Agony uncle, n., Ndǎgi gbáṇtáṇ.
 • Agora (Greek), n., Kàṇyedạ.
 • Agora (Israeli), n., Wógi.
 • Agorae, n., Kàṇyedạ.
 • Agoraphobia, n., Dàṇwǒgạkàṇyedạ.
 • Agorot, n., Wógi.
 • Agouti, n., Agúti.
 • Agra, n., Agúra.
 • Agrahayana, n., Agúráhayánạ.
 • Agranulocyte, n., Kiáwuṇzhikpórogi.
 • Agrapha, n., Zhìkikáci.
 • Agraphia, n., Zhìnyạká.
 • Agrarian, n., Kânnùkùn.
 • Agrarianism, n., Kânnùkùnjiṇ.
 • Agree, v., Yégbáṇ.
 • Agreeable person, n., Ezàyèkò.
 • Agreement, n., Egbányé.
 • Agreement of sale, n., Egbányé nyạ Nyạkún.
 • Agrestal, n., Kúlatí.
 • Agrestic, n., Kúlatíci.
 • Agri-, prefix, Kânrí.
 • Agribusiness, n., Bùcájiṇkânró.
 • Agrichemical, n., Nyạsạgikânrí.
 • Agricultural, adj., Kânnùgi.
 • Agriculture, n., Kânnù.
 • Agriculturist, n., Kânnùci.
 • Agri-food, n., Nyạgícikânrí.
 • Agrimony, n., Túrikạ.
 • Agriterrorism, n., Eyédzújiṇkânrí.
 • Agro-, prefix, Kânró.
 • Agrobiology, n., Kpikenạkânró.
 • Agrochemical, n., Nyạsạgikânró.
 • Agrodolce, n., Bákámạnạ.
 • Agrofestry, n., Kúsòkùnkânró.
 • Agroindustrial, adj., Bájiṇtuṇcikânró.
 • Agroindustry, n., Bájiṇtuṇkânró.
 • Agrology, n., Kpikpekânró.
 • Agronomic, adj., Kpikpekîṇgạ.
 • Agronomics, n., Wóyékpakânró.
 • Agronomy, n., Kîṇgạn.
 • Agrostology, n., Kpikpegó.
 • Aground, adj., adv., Kotú.
 • Agua fresco, n., Nuwaṇdáfègi.
 • Aguardiente, n., Nuwaṇnạgi.
 • Ague, n., Bàgùṇ.
 • Ah! Interj., Áh!
 • Aha! Interj., Àhá!
 • Ahead, adj., adv., Dạyé o.
 • Ahem! Interj., Nhúṇ.
 • Ahimsa, n., Ràgùṇ.
 • Ahistory, adj., Zhìtàṇ.
 • Ahold, n., Gwasuṇkạn.
 • Aholehole, n., Gwankạnkạn.
 • -aholic, suffix, Shigi-
 • A-horizon, n., Nugúṇfìṇ-A.
 • Ahoy! Interj!, Àháya!
 • Ahriman, n., Nạgbạṇ gàgùṇ; Árimạn.
 • Ahura Mazda, n., Tsòci Lùkóntágbạṇci.
 • Aid, v., Cewú.
 • Aid, n., Ewúce.
 • Aid agency, n., Zàtunta ewúce.
 • Aid climbing, n., Guṇguṇ ewúce.
 • Aide, n., Egi kata.
 • Aided, adj., Wúceci.
 • Aide-de-camp, n., Egi kata-nyạ-dòta.
 • Aided recall, n., Ebótuṇyé wúceci.
 • Aid elimination, n., Etíwu ewúce.
 • Aide-memoire, n., Egbàṇpa ewúce.
 • Aid ladder, n., Ekpa ewúce.
 • Aid rating, n., Milògùṇ ewúce.
 • AIDS, n., Kékúṇtáṇ.
 • AIDS dementia, n., Rànyạgbạn kékúṇtáṇ.
 • AIDS dementia complex, n., Yéguṇ rànyạgbạn kékúṇtáṇ.
 • AIDS enteropathy, n., Nạtáṇnîndzù kékúṇáṇ.
 • AIDS wasting syndrome, n., Cigáṇí zuzoya kékúṇtáṇ.
 • Aid station, n., Kiṇnigíbà ewúce.
 • Aid worker, n., Etuṇloci ewúce.
 • Aigrette, n., Lúnbǒkùṇgi.
 • Aiguille, n., Tákùnkìn.
 • Aiguillette, n., Tákùnkìngi.
 • Aikido, n., Nạgbạṇwàgạní; Àyìkídò.
 • Ail, v., Guṇgùṇ.
 • Ailanthus, n., Cigbạnsòkófìṇ.
 • Aileron, n., Gwapàgi.
 • Ailing, adj., Gùṇguṇci.
 • Ailment, n., Egùṇguṇ.
 • Ailurophile, n., Dàngiwáci.
 • Ailurophobe, n., Dàṇwǒcidàngi.
 • Aim, v., Túgwa.
 • Aim, n., Gwatú; Egwatú.
 • Aimless, adj., Zhìgwatú.
 • Ainhum, n., Tìkpàtiṇ.
 • Ainu, n., Àyínù.
 • Aioli, n., Lowomí.
 • Air, n., Efè.
 • Air, v., Túfè.
 • Airable, adj., Fètáwǒci.
 • Air bag, n., Nạmbàfè.
 • Air bag injury, n., Ebànyi nạmbàfè.
 • Air ball, n., Suṇgǐfè; Esuṇgǐfè.
 • Air base, n., Biyétafè.
 • Air bed, n., Letífè.
 • Air bladder, n., Mìvìdìnnìfè.
 • Airboat, n., Eya nuwạṇfè.
 • Air box, n., Bátafè.
 • Airborne, adj., Dạnfè.
 • Air brake, n., Zàṇkàṇgifè.
 • Airbrick, n., Lànkpàfè.
 • Air bridge, n., Kpandarafè.
 • Airbrush, n., Èfìṇgifè.
 • Airburst, n., Èlàfè.
 • Airbus, n., Kukàṇmạfè.
 • Air cargo agent, n., Zàtun kàràkofè.
 • Air chamber, n., Katandǎfè.
 • Air check, n., Pàyéciṇlěfè.
 • Air chief marshal, n., Bǎdòkò dzoguṇfè.
 • Air cleaning box, n., Kpàti edzútáfè.
 • Air commodore, n., Gàṇpàgifè.
 • Air-condition, vt., Edzúféfè.
 • Air conditioner, n., Edzúfégifè.
 • Air conditioning, n., Edzúféjiṇfè.
 • Aircon unit, n., Nníkạn Edúfè.
 • Air-cool, vt., Dáfèfè.
 • Air cooler, n., Fèdàgifè.
 • Air Corps, n., Nạbàgifè.
 • Air corridor, n., Dênpàfè.
 • Air cover, n., Kperèfè.
 • Aircraft, n., Nyạtswagifìṇ.
 • Aircraft carrier, n., Nyạláci nyạtswagifìṇ.
 • Aircraftman, n., Ndǎnyạtswagifìṇ.
 • Aircraftwoman, n., Nnǎnyạtswagifìṇ.
 • Aircrew, n., Samàṇfìṇ.
 • Air curtain, n., Děyékàṇfè.
 • Air cushion, n., Fùtùgifè.
 • Air cushion vehicle, n., Kiálági fùtùgifè.
 • Air dam, n., Ègàkófè.
 • Airdate, n., Fokùṇfè.
 • Air display, n., Dêwúfè.
 • Air division, n., Ègáṇfè.
 • Air door, n., Kpàkofè.
 • Airdrome, n., Cibidàfìṇ.
 • Airdrop, n., Cíṇkùṇfìṇ.
 • Air-dry, n., Túyifè.
 • Airedale, n., Éyadàyilì.
 • Airer, n., Efètúci.
 • Air embolism, n., Sobábìfè.
 • Air exchanger, n., Gwasàṇcifè.
 • Airfare, n., Zàṇlèfìṇ.
 • Airfield, n., Kânfìṇ; Kân nya èfìṇ.
 • Airflow, n., Èjèfè.
 • Airflown, adj., Fufùfìṇci.
 • Airfoil, n., Fénifè.
 • Air force, n., Ebapàfè.
 • Air Force One, n., Niní ebapàfè.
 • Airframe, n., Ròkòfìṇ.
 • Airfreight, n., Kàràdàgifìṇ.
 • Air gas, n., Fèvuṇfè.
 • Airglow, n., Nạkófè.
 • Airhead, n., Etífìṇ.
 • Air guitar, n., Gìtáfè.
 • Air gun, n., Nạtsofè.
 • Air hockey, n., Gòròkùṇfè.
 • Air hole, n., Èfofè.
 • Air hostess, n., Gagòyíwófìṇ.
 • Airily, adv., Fèginyi.
 • Airing, n., Fètú.
 • Airing cupboard, n., Pàtàkùṇmạndù fètú.
 • Air intake, n., Gínyifè.
 • Airish, adj., Fufè.
 • Air jacket, n., Ewògifè.
 • Air-kiss, n., Miyéfè.
 • Air lane, n., Darafè.
 • Air layering, n., Kukókpefè.
 • Airless, adj., Ràfè.
 • Air letter, n., Báritsakáfè.
 • Airlift, n., Èfìṇdzúfìṇ.
 • Airline, n., Esùnfìṇ.
 • Airliner, n., Esùnfìṇci.
 • Airlock, n., Fifidạnfè.
 • Airmail, n., Fúfùfìṇ.
 • Airman, n., Ndǎfìṇ.
 • Airman basic, n., Biyékun ezàfìṇ.
 • Airman first class, n., Kàmàṇkùṇ kpátí ezàfìṇ.
 • Air marshal, n., Bǎdòkòfìṇ.
 • Air mass, n., Mạmạfè.
 • Air master, n., Ndǎbáfìṇ.
 • Air Medal, n., Kpàndzànàfìṇ.
 • Air mile, n., Kpózàṇfè.
 • Air Miles, n., Kpózàṇzhifè.
 • Airmobile, n., Gàkéfè.
 • Air officer, n., Zàtuṇbàfìṇ.
 • Airpack, n., Èkpofè.
 • Airpark, n., Gamạnfìṇ.
 • Airperson, n., Ezàfìṇ.
 • Air pistol, n., Àkùtiàgifè.
 • Airplane, n., Pàlàgifìṇ.
 • Air plant, n., Sáṇṇáfè.
 • Airplay, n., Dzǒfè; Èdzǒfè.
 • Air pocket, n., Dzufạnfè.
 • Air police, n., Zhìyěfè.
 • Air popper, n., Gúgúrúkạncifè.
 • Airport, n., Kpàtazúṇfìṇ.
 • Airport tax, n., Èdǔ kpàtazúṇfìṇ.
 • Airpower, n., Kágbófìṇ.
 • Air pressure, n., Èdzupàfè.
 • Air print, n., Kpópàgifè.
 • Air pump, n., Jèdìṇfè.
 • Air quality index, n., Gwàtùn lírikùṇfè.
 • Air rage, n., Wùṇpáṇfè.
 • Air raid, n., Èdògífè.
 • Air-ready, adj., Sajiṇfè.
 • Air rifle, n., Àkpáràfè.
 • Air rights, n., Ebózhifè.
 • Air roll, n., Èpiṇfè.
 • Air sac, n., Jìga.
 • Air Scout, n., Tswàmàfìṇ.
 • Airscrew, n., Kàṇtsafè.
 • Air-sea rescue, n., Bubòya Èdùsạnfìṇ.
 • Airship, n., Eyakófìṇ.
 • Airshow, n., Èwúfìṇ.
 • Air shower, n., Dùshefè.
 • Airsickness, n., Gùṇtáṇfìṇ.
 • Airside, n., Kàṇsàṇfìṇ.
 • Air sign, n., Èlǐfè.
 • Air sock, n., Dàkùṇfè.
 • Airspace, n., Làgǎṇfìṇ.
 • Air sparging, n., Èmíbèfè.
 • Air speed, n., Wùshìfè.
 • Air splint, n., Èlàfè.
 • Air spray, n., Fèshefè.
 • Air station, n., Kiṇnigíbàfìṇ.
 • Airstream, n., Nunjèfè.
 • Air strike, n., Nyạkefìṇ.
 • Airstrip, n., Diàriàfìṇ.
 • Air stripping, n., Yèrètsafè.
 • Airt, n., Nǎrurí.
 • Air tanker, n., Kpạnkòmícifìṇ.
 • Air taxi, n., Gòdǔgifìṇ.
 • Air terminal, n., Kokobàfìṇ.
 • Air terrorism, n., Eyédzújiṇfìṇ.
 • Airtight, n., Fègbáṇnyi.
 • Airtime, n., Èkáfè.
 • Air-to-air, adj., Èfìṇ-ló-’fìṇ.
 • Air-to-surface, adj., Èfìṇ-zhǐṇ-títú.
 • Air traffic, n., Rongípáfìṇ.
 • Air-traffic control, n., Kàṇshì rongípáfìṇ.
 • Air vesicle, n., Kónuwạṇgifè.
 • Air vice-marshal, n., Bǎdòkò-gòsuṇbáfè.
 • Air walk, n., Ezàṇfè.
 • Airwaves, n., Gbánuwạṇzhìfè.
 • Airway, n., Yèkódàfè.
 • Air waybill, n., Guṇtèkayèkódàfè.
 • Airway hyperactivity, n., Bibákàncéci.
 • Airwoman, n., Nnǎfìṇ.
 • Airworthy, adj., Kuṇkéfè.
 • Airy, adj., Fègi.
 • Airy-fairy, adj., Fègi-kòtògi.
 • Aisle, n., Gwapàdà.
 • Ait, n., Sùṇtí.
 • Aitch, n., Écì.
 • Aix-en-Provence, n., Àyìkìzàṇ-puróvwàṇsì.
 • Aizawl, n., Áyìjólì.
 • Aja, n., Ndǎkókùṇ.
 • Ajaccio, n., Ayácó.
 • Ajar, adj., adv., Kpéfía; Kpéfíagi.
 • Ajax, n., Áyìjásì.
 • Aji, n., Nnǎkókùṇ.
 • Ajoupa, n., Vuṇkpé.
 • Akamu, n., Kàmù.
 • Akan (language), n., Ákàṇ.
 • Akan (person), n., Ákàṇci.
 • Akara, n., Kàrà.
 • Akaryote, n., Nàsuṇkò.
 • Akathisia, n., Nàduṇfé.
 • Akee, n., Yìlá.
 • Akela, n., Àkélà.
 • Akene, n., Ràkpéci.
 • Akimbo, adj., Kpákạn; Ekpá kạn.
 • Akin, adj., Kezhǐ.
 • Akinesia, n., Kiánkiánà.
 • Akita, n., Àkítà.
 • Akkad, n., Akádì.
 • Akkadian, n., Akádìci.
 • Akmolinsk, n., Akìmólínísíkì.
 • Akoko (tribe), n., Àkókó.
 • Akrasia, n., Ràgbó.
 • Akron, n., Ákurónì.
 • Akubra, n., Akúburà.
 • Akvavit, n., Nusuṇ; Nuwạṇ esuṇ.
 • A la, prep., Máki; Màmáki.
 • Alabama, n., Àlábámá.
 • Alabaster, n., Tákùṇbuṇ.
 • Alack! Interj., Kasò!
 • A la carte, adj., adv., Máki ejè.
 • A la carte agency, n., Dileba maki eje.
 • Alacrity, n., Nạkàṇsuṇ.
 • Aladdin, n., Alàdìṇnì.
 • Aladdin’s cave, n., Vuṇnu Alàdìṇnì.
 • Al-Adha, n., Sállakó.
 • A la grecque, adj., Maki Giriki; Mamaki Giriki.
 • A la king, adj., Kentsu.
 • Alamak! Interj. Domàṇ!
 • Alameda (promenade), n., Wùrùdokùṇgi.
 • Alameda (city), n., Àlamédà.
 • Alamein, El, n., Elì Àlaménì.
 • Alamo, n., Dokùṇci.
 • Alamo (San Antonio chapel), n., Alamó.
 • A la mode, adj., Máki mámi.
 • Alamode, n., Mákimámigi.
 • Alamogordo, n., Àlamógóridò.
 • Alanine, n., Geràmạ.
 • Alannah, n., Dzạkàṇmi.
 • Alar, adj., Gwapàrí.
 • Alarm, vt., adj., Kugìrì.
 • Alarm, n., Gìrìku.
 • Alarmbell, n., Esáṇ kpogolo.
 • Alarm clock, n., Efíṇ kpogolo.
 • Alarming, adj., Etísạngi.
 • Alarmist, n., Etísạnci.
 • Alarm reaction, n., Gungùṇgá etísạn.
 • Alas! interj., Kasà!
 • Alaska, n., Alásiká.
 • Alaska Highway, n., Keremì Alásiká.
 • Alaska Native, n., Kîṇci Alásiká.
 • Alaska Range, n., Lòjèrě Alásiká.
 • Alaska Standard Time, n., Èká Tsàfàkùṇ Alásiká.
 • Alaskan king crab, n., Karatsu Alásiká.
 • Alaskan malamute, n., Màlámútìci Alásiká.
 • Alaskan Peninsula, n., Kòsùṇtíkòkó Alásiká.
 • Alastrim, n., Làgwagi.
 • Alate, n., Gwapàkùṇ.
 • Alb, n., Bǒkùṇwò.
 • Albacore, n., Bàkúrági.
 • Albania, n., Alìbenìnyá.
 • Albanian, n., Alìbenìnyáci.
 • Albany, n., Alìbánì.
 • Albatross, n. Kiàbǒkùṇ; Kuṇkiàcibǒkùṇgi.
 • Albedo, n., Púrádzi.
 • Albeit, conj., Àmâdě.
 • Albendazole, n., Zhìpúnîngi; Zhìsuṇpúkùṇnîn.
 • Alberich, n., Alìbéríkì.
 • Albert, n., Alìbàtì.
 • Albert Edward Nyanza, n., Alìbàtì Edìwódì Nyạnzà.
 • Albert, Lake, n., Ewàṇkó Alìbàtì.
 • Alberta, n., Alìbàtà.
 • Albertite, n., Alìbàtìci.
 • Albertosaurus, n., Gbǎgbǎlûalìbàtì.
 • Albescent, adj., Púrágà.
 • Albigenses, n., Alìbìcizhì.
 • Albinism, n., Biabiájiṇ.
 • Albino, n., Biabiá.
 • Albion, n., Alìbinyạn.
 • Albite, n.,
 • Albumen, n., Púkùṇgi.
 • Alchemy, n., Nyạsạtuṇ.
 • Alcohol, n., Washi.
 • Alcoholic, adj., Washigi.
 • Aldehyde, n., Geràmạnu; Ege ràmạnuwạnci.
 • Al dente, adj., Nyíkàṇdugi.
 • Aleph, n., Kákânyé.
 • A level, n., Tàràgi A.
 • Alert, adj., v., Patí.
 • A l’espagnole, adj., Makí Sìpenìci.
 • Al Fatah, n., Alì Fàtáhà.
 • Alhaji, n., Àlǎzhì.
 • Alien, n., Ezàzhìwuru
 • Alien, adj., Zhìwuru.
 • Alif, n., Kânyé; Kákânyégi.
 • Alight, v., Ciṇkîn.
 • Alight (descend from up), v., Yá.
 • Alike, adj., Ení.
 • Alike, adv., Lǒdạngi.
 • A list, n., Yèbà A.
 • Alive, adj., Lòsuṇ; Lò esuṇ.
 • Al Jazeera, n., Alì Jàzírá.
 • All, adj., Kpátá.
 • Allah, n., Állahù.
 • Allergy (skin), n., Eshikó.
 • Alleviate, v., Dàkàrà.
 • Alleviation, n., Kàràdà.
 • Alley, n., Fopìṇci; Èfo piṇpìṇci.
 • Alligator, n., Sàsò.
 • All in all, adv., Ṃàṃà tò jànja.
 • All-inclusive, adj., Fenyǐ.
 • Allocution, n., Migàṇ; Emi egàṇ.
 • Allow, v., Lugwa.
 • All right, interj., Tò.
 • All together, adv., Jànja.
 • Allure, n., Gínyàmu.
 • Alluring, adj., Nyàmugí.
 • Al Mahallah al kubra, n., Alì Mạhálá alì kuburà.
 • Almighty, adj., Wógbo.
 • Almost, v., Láké; Lá ké.
 • Alms, n., Kpàtsà.
 • Alms, give, v. Tsàkpà.
 • Aloe, n., Cidungi; Eci dungi.
 • Aloe vera, n., Cidungi tashirù.
 • Alone, adj., (1st person), Gbángi.
 • Alone, adj., (2nd person), Gbaogi.
 • Alone, adj., (3rd person), Gbaugi.
 • Alone, adj., (3rd persons), Gbǎgi.
 • Alphabet, n., Lifiba; Alifi ba.
 • Al Qaeda, n., Alì Kàyídà.
 • Already, adv., Aní.
 • Al segno, adv., Da gwadaṇ.
 • Also, adv., Mạ.
 • Altar, n., Wòbà; Enyạwòbà.
 • Alter, v., Zhègbà.
 • Alteration, n., Egbàzhè.
 • Altercate, v., Gùṇmikpàngo.
 • Altercation, n., Mikpàngogùṇ.
 • Alternate, v., adv., Kadí.
 • Alternately, adv., Kakadí.
 • Alternative, n., Kakadígi.
 • Alternatively, adj., Kakadí kakadí.
 • Although, conj., prep., Tònạdě.
 • Aluminium, n., Kpábǒ; Kpánù bǒkuṇ.
 • Always, adv., Kándondò.
 • Am, vt., yi.
 • Amaranth, n., Koworo; Korola woro.
 • Amass, v., Tagùṇ.
 • Amateur, n., Gbòdù.
 • Amateurism, n.., Gbòdùwà.
 • Amaze, v., Bòyěka.
 • Amazing, n., Yékabò.
 • Ambassador, n., Ègbakîn.
 • Ambition, n., Nînkpa.
 • Ambitious, v., Kpanîn.
 • Ambitious, adj., Nînkpaci.
 • Ambuscade, v., Dzukuṇ.
 • Ambuscade, n., Ekuṇdzu.
 • Ambush, v., Sókuṇ; Só ekuṇ.
 • Ambush, n., Kuṇsó; Ekuṇsó.
 • Amen, interj., Sòkó u gò.
 • Amiable, adj., Dámi; Dá emi.
 • Amide, n., Sạnmạri.
 • Amine, n., Sạnmạgi.
 • Amino, n., Sạnmạgà.
 • Amino-, adj., -sạnmạgà.
 • Amino acid, n., Tsárigi sạnmạgà.
 • Aminophenol, n., Geyésạnmạgà.
 • Ammonia, n., Sạnmạ; Esạn Nmạ: Esạn Sòkó Nmạ.
 • Amoeba, n., Wazhìngi; Ewazhìngi.
 • Among, prep., Nínmǐ.
 • Amount, n., Gúṇgúṇ.
 • Amount to, v., Gúṇ.
 • Amphisbaena, n., Bìbòrwa.
 • Ample, adj., Tundú.
 • Amply, adv., Tundúnyǐ.
 • Ampoule, n., Bàtagi.
 • Amulet, n., Kpàrà.
 • Amunition, n., Rubuṃà; Kúrubu kànṃà.
 • Amuse, v., Bantsạn.
 • Amusement, n., Tsạnbagi; Etsạnbagi.
 • Amusing, n., Bantsạngi.
 • Analogous, adj., Lulògi.
 • Analogy, n., Lògi; Elògi.
 • Analyse, v., Yego.
 • Ancestor, n., Dzòkó.
 • Ancestry, n., Dzudzòkó.
 • Anchor, n., Yandùrù; Eyandùrù.
 • Anchor, v., Shì yandùrù.
 • Ancient, adj., Kákânci.
 • Ancillary, n., Yégògá.
 • And, conj., Tò.
 • Angel, n., Tuṇtsáci; Tuṇci tsátsáci.
 • Anger, n., Ewùṇzhe.
 • Angle, n., Kpàṇgwagi.
 • Angry, v., Zhewùṇ.
 • Angst, n., Warankaci.
 • Anhydride, n., Ràmạnuwạnri.
 • Anilide, n., Zhìshígici.
 • Aniline, n., Zhìshígi.
 • Animal, n., Enạgi.
 • Ankle, n., Kúkúngi; Kúkúngibici.
 • Anklet, n., Nyạkúkúngi.
 • Anniversary, n., Yámi; Eyá emi.
 • Annoint, v., Zùṇmí; Zùṇ emí.
 • Announce, v., Yàmi.
 • Announcement, n., Emiyà.
 • Annoy, v., Guṇwùṇ.
 • Annoyance, n., Ewùṇguṇ.
 • Annual, adj., adv., Yanya; Eya eya.
 • Another, adj., Ndoci.
 • Another time, adv., Kándoci.
 • Answer, v., Zhègàṇ.
 • Answer a call, v., Yé.
 • Answer, n., Egàṇzhè; Gàṇzhè.
 • Ant, n., Zùṇzùṇgi
 • Ant (big, white), n., Ègǎṇkó.
 • Ant (a black), n., Pùtapùta.
 • Ant (red), n., Wǔrìabìa.
 • Ant(red, large), n., Kạtíkạtí.
 • Ant (red, small), n., Egbègi.
 • Ant (small, white), n., Èkagi.
 • Ant, tree, n., Mìnìmìnì.
 • Antelope, n., Elógi.
 • Antelope (harnessed), n., Dùṇgi; Edùṇgi.
 • Antelope (a specie), n., Èke; Èkegi.
 • Antelope (a specie), n., Èko; Èkogi.
 • Antelope (a specie), n., Ekógi.
 • Antelope (kob), n., Elo.
 • Anthill, n., Kájì.
 • Anthill (on the palin), n., Gạnạ.
 • Anthill (near water), n., Ḍàkùṇ.
 • Anthill (by black ants), n., Ekági.
 • Anti-, pref., -Vùṇ.
 • Anticipate, v., Báyèshí.
 • Anticipation, n., Yèshíbá.
 • Antidote, n., Èvuṇ.
 • Antimony, n., Ṇàniníkuṇ.
 • Antiquity, n., Kákâncià.
 • Antivenom, n., Wasa.
 • Antler, n., Gwalaguru.
 • Anus, n., Làkò; Biyé làkò.
 • Anvil, n., Tátsu.
 • Anxiety, n., Efòfò.
 • Anxious, adj., Fòfò.
 • Any, adj., pro., Ndorò.
 • Any time, adj., Kándorò.
 • Aorta, n., Dzuèkò; Dzu èkògi.
 • Apace (quickly), adv., Pinyǐ.
 • Apart, adv., Kányí.
 • Apart (besides), prep., Bambè; Bambè… nyi.
 • Apart, come, v., Kpéfi.
 • Apartment, n., Katakányí.
 • Apartheid, n., Pàkányí; Epà kányí.
 • Apex, n., Fìtílègè.
 • Apiece, adj., Nukuṇnukuṇ.
 • Aphrodisiac, n., Sàvì.
 • A posteriori, adv., Zùṇṃà ṃàgi.
 • Apparatus, n., Nyạkpatú; Enyạ ekpatú.
 • Apparel, n., Nyạdzúci, Enyạdzúci
 • Appear, v., Kédê; Ké dê.
 • Appear (seem), v., Ke… nạ.
 • Appearance, n., Dêké; Dênké.
 • Appearance, n., Gíyémi.
 • Appellation, n., Yeci.
 • Apple, n., Epukó.
 • Appoint, v., Nyànạ; Nyà enạ.
 • Appointment, n., Enạnyà.
 • Apportion, v., Sà.
 • Apprehend, v., Kpegà.
 • Apprehending, n., Gàkpe.
 • Apprehensive, v., Wǒdàṇ.
 • Apprehension, n., Dàṇwǒ; Edàṇwǒ.
 • Apprentice, n., Egituṇ; Egi etuṇ.
 • Apprise, v., Wúsan; Wú esàṇ.
 • Approach, v., Yeba.
 • Approach (open space), n., Ègbǎṇ.
 • Approach (to a house), n., Lami.
 • Approve, v., Yéyé; Yé eyé.
 • Approval, n., Eyéye.
 • Apricot, n., Pacigbe.
 • A priori, adv., Bědzòshìci.
 • Apron, n., Gbạṇgìnì.
 • Apron (a leather one), n., Wòrìki.
 • Aquavit, n., Dùsuṇ.
 • Arab, n., Àràbici.
 • Arabic, n., Àràbi.
 • Arbiter, n., Ebósạnci.
 • Arbitrate, v., Sạnbó.
 • Arbitration, n., Ebósạn.
 • Arch, n., Dạmurèngòga.
 • Arch, v., Yá.
 • Archer, n., Ekpàcéci.
 • Archery, n. Ekpàcé.
 • Ardent, adj., v., Díṇnyì.
 • Arduous, adj., Táṇnạ
 • Arduous, adj., Táṇnạtáṇnạ.
 • Area (place), n., Bàkuṇ; Ebà kuṇ.
 • Area (locality), n., Efu.
 • Argil, n., Ezùṇ.
 • Argot, n., Èdè.
 • Argue, v., Gbómi.
 • Argument, n., Emigbó.
 • Arid, adj., Dzamàṇ.
 • Arid place, n., Dzamàṇta.
 • Arithmetic, n., Dángùlò.
 • Arise, v., Nạkiṇ
 • Arm (body), n., Egwa cigbàṇ.
 • Arm (weapon), n., Nyankpakuṇ.
 • Arms, n., Nyạnkpakuṇzhì.
 • Arm, v., Dáṇ nyạnkpa; Dáṇ nyạnkpakuṇ.
 • Armhole, n., Fogwa; Èfogwa.
 • Armlet, n., Gwadạn; Enyạ gwadạn.
 • Armpit, n., Lǔkǒntata.
 • Armed robber, n., Garádáci be kayakuṇ ǐ.
 • Armour, n., Nyạkuṇ; Enyạkuṇ.
 • Armoury, n., Tanyạkuṇ; Kata enyạkuṇ.
 • Army, n., Kuṇnyạnkpa; Ekuṇ nyạṇkpa.
 • Aroma, n., Ekáṇtò.
 • Aroma, give out, v., Tòkáṇ.
 • Around, adv., adj., Kansàṇ.
 • Around, go, v., Mạngòba.
 • Arouse, v., Sạntú.
 • Arousal, n., Sisạntú.
 • Array (dress), v., Panîn.
 • Arrange, v., Tá.
 • Arrangement, n., Titá.
 • Arrears, n., Zùṇmàwǒ.
 • Arrest, v., Wạṇkpe.
 • Arrival, n., Cíṇcíṇ.
 • Arrive, v., Cíṇ.
 • Arrogance, n., Etígbó.
 • Arrogant, adj., Gbótí.
 • Arrow, n., Ekpà.
 • Arrowhead, n., Kpàtí; Ekpàtí.
 • Arrowroot, n., Efa.
 • Art, n., Yěṃàgi.
 • Artery, n., Dìṇgià; Edìṇ egià.
 • Arthritis, n., Wuregi.
 • Article, n., Nyạgi, Enyạgi
 • Artifice, n., Yěṃàtswa.
 • Artificial, n., Yěṃàtswagi.
 • Artist, n., Egbá; Yěṃàgici.
 • Arts, n., Yěṃàgizhì.
 • Aryan, n., Àriyánù.
 • As, adv., Kemi….. nạ.
 • As, conj., Kendò.… na.
 • Ascend, v., Gunfìṇ.
 • Ash, n., Tutunpèrè.
 • Ashame, adj., v., Suṇzùṇyě
 • A share, n., Tònto A.
 • Ashore, adv., Ciṇkpàṇ.
 • Asinine, adj., Tǎtǎgǐ.
 • Ask, v., Gbíṇgàṇ.
 • Aslept, v., Álele; Lele.
 • As per, adv., Wóndònạ.
 • Aspergillosis, n., Wùdùwùdù.
 • Asr (Islamic devotion), n., Lǎsàrì.
 • Ass, n., Ekiá.
 • Assegai, n., Èkwà.
 • Assemblage, n., Kukugúṇ.
 • Assemble (collect together), v., Kugúṇ; Ku gúṇ.
 • Assemble (meeting), v., Yekan.
 • Assembly (meeting), n., Kàṇye; Èkàṇye.
 • Assess, v., Zole.
 • Assessment, n., Lezo; Elezo.
 • Assist, v., Dágwa.
 • Assistance, n., Egwadá.
 • Assistant, n., Gwadáci.
 • Associate, v., Paṃà.
 • Association, n., Ṃàpa; Eṃàpa.
 • Assorted, adj., Títítítígi.
 • Assortment, n., Títítítí.
 • Assume, v., Wúyégǎṇ.
 • Assumption, n., Yéwúgǎṇ..
 • Assurance, n., Nyạngbàṇbe.
 • Assure, v., Benyạngbàṇ; Be nyạngbàṇ.
 • Asthma, n., Suṇgạngi.
 • Asthma plant, n., Kínkèrè cintàrà.
 • Astonish, adv., Kayé.
 • Astonishment, n., Yěka.
 • Astute, adj., Kerekere.
 • At, adv., …. o.
 • Asu (a tribe), n., Ebè.
 • A tempo, adv., adj., Dạn kámini.
 • Athlete’s foot, n., Jinjeregi.
 • Atimes, adv., Céká.
 • At once, adv., Bìcí ení.
 • Attack, v., Tsùṇkuṇ; Tsùṇ ekuṇ.
 • Attack, n., Ekuṇtsùṇ.
 • Attain, v., Tuṇgwa; Tuṇ egwa.
 • Attainment, n., Gwatuṇ; Egwatuṇ.
 • Attempt, v., Ṃàtò; Ṃà etò.
 • Attempt, n., Etòmạ.
 • Attend, v., Nyàbà; Nyà ebà.
 • Attendance, n., Ebànyà.
 • Attend to, v., Lá yé dạn.
 • Attention, n., Yédạn; Eyé dạn.
 • Attention, pay, v., Dạnyé.
 • Attic, n., Edàtí.
 • Attire, n., Nyạfạn.
 • Attire, v., Fạnnyạ.
 • Attract, v., Fàyě.
 • Attraction, n., Yěfà.
 • Attractive, adj., adv., Yěfàgi.
 • Auction, v., Túbá.
 • Auction, n., Bátú; Ebátú.
 • Auger, n., Nyạdzuci; Enyạdzuci.
 • Aunt (maternal), n., Nṇǎgi.
 • Aunt (paternal), n., Mạciṇṃà.
 • Austral, adj., n., Kúdù.
 • Authorise, v., Gí gbókuṇ.
 • Authority, n., Gbókuṇ.
 • Auto, n., Tsó.
 • Automatic, n., Tsótuṇgi.
 • Automobile, n., Tsókegi.
 • Automotive, adj., Tsótiági.
 • Auxiliary, adj., Tògwa.
 • Auxillary, n., Gwatògi; Egwatògi.
 • Avenge, v., Gágbá.
 • Avengement, n., Egbágá.
 • Aver, v., Jiṇ kirinyǐ
 • Averment, n., Kiri.
 • Aviary, n., Lǔka.
 • Avocado, n., Bedaibo
 • Avoid, v., Ṃàyìbò.
 • Await, v., Túká.
 • Awake, v., Sạnle.
 • Award, v., Kiṇtuṇ; Kiṇ etuṇ.
 • Award, n., Tuṇkiṇ.
 • Aware, adj., Kpeká.
 • Awareness, n., Kákpe; Ekákpe.
 • Away, v., Dạn bo à.
 • Awkward, adj., Muzhì.
 • Awkwardness, n., Muzhìmuzhì.
 • Awn, n., Gàṇṇàwàsà.
 • Axe, n., Egbà.
 • Axis, n., Sạnkarago.
 • Axle, n., Tàkàra.
 • Aye!, interj., Oyì; Eyì.
 • Azo- , pref., Zhìsuṇ.
 • Azole, n., Zhìsuṇkuṇ.
 • Azotic, adj., Zhìsuṇgi.
 • Azure, n., Kùndòfa; Tákùndòfa.

  B


  C


  D


  E


  F


  G


  H


  I


  J


  K


  L


  M


  N


  O


  P


  Q


  R


  S


  T


  U


  V


  W


  X


  Y


  Z


  The above section (A) words are the only Nupe dictionary we have on net now, section (B) to (Z) will be released soon by Ndagi Abdullahi.
  We will keep updating this page when ever the new English to Nupe words are ready.

  Share It To Your Friends:👥